Monday, 22 December 2014

Bangalore to Bijapur - Attarga - Ten success stories on RWH

ªÀļɤÃgÀÄ ¸ÀÄVÎ
¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©eÁ¥ÀÄgÀzÀ CvÀÛgïUÀªÀgÉUÀÆ ºÀvÀÄÛ ªÀÄvÁÛgÀÄ ¸ÁzsÀPÀUÀ¼ÀÄ

J. Dgï. ²ªÀPÀĪÀiÁgï
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæ«zÁå ªÀÄAqÀ½
¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À ªÀÄA¢gÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

1.    ¢£ÁAPÀ 15.02.2005 PÀ£ÁðlPÀzÀ WÀ£À ¸ÀPÁðgÀzÀ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁAiÀÄvï gÁeï E¯ÁSÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, EAf¤AiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ J®ègÀÆ dªÀiÁ¬Ä¹zÀÝgÀÄ. 

«µÀAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÁzÀåAvÀ ªÀļɤÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ Cr¥ÁAiÀÄ.  UÁqsÀªÁzÀ ZÀZÉðUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ²æòªÀ±ÉÊ®ªÀiï ¸ÁºÉçgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊaî¢AzÀ MAzÀÄ ¨Ál° ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄ, “£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ±ÉÃRj¹zÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£Éßà G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÉÝêÉ, vÉUÉƽî, ¤ÃªÀÇ J®è ªÀļɤÃgÀÄ ¸ÀÄVÎ «ÄÃnAUï£À°è ªÀļɤÃgÀÄ mÉøïÖ ªÀiÁr”.

¸ÀgÀ¼À «zsÁ£À bÁªÀtÂAiÀÄ ªÉÄð¤AzÀ §AzÀ ªÀļɤÃgÀÄ, ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À°è ºÁzÀÄ ¥À¥ïC¥ï ¦ü®Ögï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ   ±ÉÆâü¹, ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ°è EnÖgÀĪÀ ¹AmÉPïì mÁåAPï£À°è ±ÉÃRgÀuÉ.  ¥Àæwà ¢£À PÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ 10 °Ãlgï ¤ÃgÀÄ mÁåAPï¤AzÀ »rzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ gÀªÁ£É.


  2.    “²ªÀPÀĪÀiÁgï, £ÉÆÃr £ÀªÀÄä ªÀÄ£É j£ÉÆêÉÃmï     ªÀiÁr¹Û¢Ýä, MAzÁìj §AzÀÄ gÉ£ïªÁlgï J°è? ºÉÃUÉ? »rzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÉÆÃzÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ (J£ï. UÉÆÃPÀįï gÁA (F ¢ªÀAUÀvÀ),  ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ), £À£Àß ¸ÉßûvÀjUÉ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ¥ÀèA§gïUÉ ºÉýPÉÆlÄÖ ©r”.

ªÀiÁrzÀÄÝ EµÉÖ - ¥ÀèA§gï ¥ÉÊ¥ÀÄ eÉÆÃr¸ÀÄvÁÛ EzÀÄæ.  ªÀļɤÃgÀÄ PɼÀUÉ §gÀĪÀ ¥ÉÊ¥À£Éß®è ¸ÉÃj¹ MAzÀÄ ¦ü®Ögï ºÁQ, §AzÀ ¤ÃgÀÄ ¨sÀÆ«Ä PɼÀUÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀA¦UÉ ©lÖgÀÄ.  ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðzÀ MA¨sÀvÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EgÀĪÀ J¯Áè VqÀªÀÄgÀUÀ½UÉ ªÀÄ¼É ¤ÃgÉà DzsÁgÀ D¬ÄvÀÄ.  EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ (ªÀ¯ïØð ¨ÁåAPïPÀ£Àì®ÖAmï), PÀAmÁæPÀÖgï, ¥ÀèA§gï J®ègÀÆ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÄæ ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¸ÀÄVÎ. 
   
  3.    “ªÉÆúÀ£ï ¤ªÀÄä ¸ÉßûvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgïgÀªÀgÀ£ÀÄß £À£Àß MAzÀì® «ÄÃmï ªÀiÁqÉÆÃPÉ ºÉý, let him suggest me Rain Water Harvesting in my house” (±ÁAvÀ£ÀÄ PÀA¸ÉÆÃ¯ï ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ) “ªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EµÉÆÖAzÀÄ UÁqÀð£ï EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©zÀÝ ªÀÄ¼É ¤ÃgÉ®è groundwater recharge DUÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄ£É M¼ÀUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸À°PÉÌ water supply ZÉ£ÁßV EzÉ. What else we can do? ”


¸ÀgÀ¼ÀªÁV, ¥Àæ¨sÁªÀªÁV, PÀrªÉÄ Rað£À°è EzÀÝ  asbestos cement pipe UÀ½UÉ JgÀqÀÄ ¥Á¥ïC¥ï ¦ü®Ögï eÉÆÃr¹ §AzÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£Éß®è ªÀÄ£É »A¢zÀÝ ©ÃUÀ ºÁQzÀ ¹ªÉÄAmï jAUï ¨Á«UÉ ©lÖgÀÄ. ¨Á«AiÀÄ°è EzÀÝ ¤ÃgÀÆ ±ÀÄzÀÞªÁAiÀÄÄÛ.  ªÀµÀð Erà ªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛ°£À UÁqÀð£ïUÉ®è ¤ÃgÀÄ ¸À¥ÉèöÊ DAiÀÄÄÛ.  ºÉZÁÑzÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ jÃZÁeïð DAiÀÄÄÛ.  (¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À UÁA¢üãÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¢ªÀAUÀvÀ d¹àøï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ®Æè EzÉà «zsÁ£À). 

4.    “§¤ß ¤ÃªÉ®è §¤ß, mÉgÉÃ¸ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÉÆÃt”, ¸ÀPÁðgÀzÀ »jAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð «.¦. ¨Á½UÁgï eÉÆvÉ CªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «eÁÕ¤ ²ªÀPÀĪÀiÁgï, EAf¤AiÀÄgï ªÀĺÀzÉêÀ ¥Àæ¸Ázï, ............ J®ègÀÆ ªÀÄ£É ªÉÄïÉ, PɼÀUÉ, J¯Áè PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛrzÀgÀÄ.  “£ÉÆÃr E°è ªÉÄîÎqÉ EgÉÆà aPÀÌ bÁªÀt¬ÄAzÀ §AzÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£ÀÆß »r¨ÉÃPÀÄ,  £ÀªÀÄä£É §mÉÖ vÉƼÉAiÉÆà eÁUÀ vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄïÉÃ, vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÉÆà ºÀÆ«£À PÀÄAqÀUÀ½UÀÆ ¤ÃgÀÄ       E°èAzÀ£Éà §AzÀgÉ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. ªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛ EµÉÆÖAzÀÄ VqÀ EzÉ, ¥ÀA¥ï ªÀiÁqÀzÀ ºÁUÉ «zÀÄåvï G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÀ ºÁAUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÉÆà ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr©r”.
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ªÀÄ¼É ¤Ãj£À ¸ÀAUÀæºÀuÉ :
Staircase PÉÆoÀr ªÉÄðAzÀ §AzÀ ¤ÃgÀÄ §mÉÖPÀ®Äè ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÖ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï mÁåAPï£À°è ±ÉÃRgÀuÉ.  ¤ÃgÀÄ eÁ¹Ûà EzÁÝUÀ £À°èð ¤ÃgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ mÁåAPï¤AzÀ qÉÊgÉPïÖ DV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃUÀ.

vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄðgÉÆà E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆA ªÉÄðAzÀ §AzÀ ªÀļɤÃgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖgÉÆà ¹ªÉÄAmï mÁåAPï£À°è ±ÉÃRgÀuÉ. vÁgÀ¹AiÀÄ ªÉÄð£À VqÀUÀ½UÉ E°èAzÀ ¤ÃgÀÄ ¸À¥ÉèöÊ. EªÉ®èzÀgÀ®Æè ºÉZÁÑzÀ ¤ÃgÀÄ, F JgÀqÀ£É CAvÀ¹Ü¤AzÀ ºÀjzÀÄ, eÁ®jð ±ÉÆâü¹, £É®¢AzÀ 10 Cr ¸ÉÖAqï ªÉÄÃ¯É PÀÄAwgÉÆ zÉÆqÀØ ¹AmÉPïì mÁåAPï£À°è ±ÉÃRgÀuÉ, ªÀÄ¼É E®èzÁUÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà mÁåAPï ¤AzÀ PɼÀUÉ ºÀjAiÉÆà ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À VqÀUÀ½UÉ DzsÁgÀ.
  
5.    «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀĺÀrAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÆ¯É gÀÆA£À°è ZÀZÉð:
“N UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ (ªÉÆúÀ£ï ZÀPÀæªÀwð, »jAiÀÄ KAS C¢üPÁj vÀ£Àß ¸ÀºÀ¥Án PÀĪÀiÁgïUÉ) EªÀgÀÄ «eÁÕ¤ £À£Àß ¥ÉÆæÃeÉPïÖ ªÉÄãÉÃdgï DVzÀÝgÀÄ (²ªÀPÀĪÀiÁgï) £À£Àß ¥Àæ±ÁAvï£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É 1st Floor PÀnÖ j£ÉÆêÉÃmï ªÀiÁrzÀæ°è 90% LrAiÀiÁ EªÀgÀzÉÝÔ.

ªÀÄ£É ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ eÁUÀ eÁ¹Û SÁ° E®è. ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¸ÀA¥ï, ªÀÄ£É »AzÉ MAzÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï. ªÀÄ£É ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ®è ªÀÄ£É »AzÀPÉÌ ºÀjzÀÄ MAzÀÄ ¦ü®Ögï£À°è ±ÀÄzÀÝ DV ªÀÄ£É »AzÀÄUÀqÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÉÆà PÀ®Äè ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è ¨sÀÆ«Ä M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄaégÉÆà DgÀÄ vÀ¼À PÀlÄÖ ªÀiÁrgÉÆà ¥Áè¹ÖPï ¨ÁågÀ¯ï¤AzÀ E½zÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¸ÉÃj ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï jÃZÁeïð DUÀÄvÉÛ.
  
6. “zÀtÂUÀÄ¼É §¤ß EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀlÖ°PÉÌ §ºÀ¼À advice ªÀiÁrgÉÆÃgÀÄ, ªÁ¸ÀÄÛ §UÉÎ §ºÀ¼À w½PÉÆAqÀªÀgÉ.  ¨É¼ÀUÁAUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä d¯Éè¯É¯Áè ªÀļɤÃgÀÄ PÉÆ¬Ä®Ä ºÉÃUÉ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ CAvÀ ºÉý¢æ”. “(²ªÀ°AUÀ ªÀÄÆwð, »jAiÀÄ KAS C¢üPÁj). “F EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ°ègÉÆà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁåUÉ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ºÉý”. “¸Ágï, F UÁågÉÃeïUÀÆ ªÀÄ£ÉÃUÀÆ ªÁ¸ÀÄÛ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÉPÀë£ï£Éà E®è.  ¤ÃgÀÆ CµÉÖÃ, ªÀÄ£É ªÉÄðAzÀ F UÁågÉÃeï ªÉÄîPÉÌ ¥ÉÊ¥ï PÀ£ÉPÀë£ï£Éà PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ” (ªÁ¸ÀÄÛ ²°à ¥Àæ¨sÀÄ¥Àæ¸Ázï). 

MAzÀÄ G¥ÁAiÀÄ ºÀÆr UÁågÉÃeï ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ GzÀÝ CzÀgÀ CUÀ® ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ CzÀgÀµÉÖ JvÀÛgÀzÀ mÁåAPï PÀnÖ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÉÆà ªÀÄ£É ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ®è ¦ü®Ögï £À°è ±ÀÄzÀÝ DV UÁågÉÃeï PÀqÉ ¥ÉÊ¥ï°è ºÀjAiÀÄÄvÉÛ.  ¥ÉÊ¥ï UÁågÉÃeï ªÉÄðgÉÆà mÁåAPï ªÀÄÄmÉÆÖîè, 1/2 Cr UÁå¥ï EzÉ (ªÁ¸ÀÄÛ) ªÀÄ¼É ¤ÃgÉ®è mÁåAPïUÉ ¸ÀÄjAiÀÄÄvÉÛ.  F mÁåAPï vÀÄA© ºÉZÁÑzÀ ¤ÃgÀÄ UÁågÉÃeï ªÀÄÄA¢gÉÆà ¸ÀA¥ï M¼ÀUÉ ±ÉÃRgÀuÉ.  “²ªÀPÀĪÀiÁgï, ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ PÀ¼ÉzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀÆwð F ªÀļɤÃgÉà DVzÉ FUÀ®Æ £ÉÆÃr ªÉÄÃ¯É mÁåAPï, PɼÀUÉ ¸ÀA¥ï JgÀqÀÆ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ vÀÄA©zÉ”. 

  1. “¸Ágï, ¤ÃjUÉ §ºÀ¼À PÀµÀÖ ©¢é £ÁªÀÅ.  £ÀªÀÄä£Éà (¹Ã¤AiÀÄgÀ ¸Àdð£ï qÁ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ PÉ.¹.f. D¸ÀàvÉæ) «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¨Á¥ÀÆf ¯ÉÃOmï£À vÀUÀΰèzÉ.  ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀȵÀ¨sÁªÀw ºÀ¼Àî ºÀjAiÀÄÄvÉÛ.  £ÀªÀÄUÉ ªÁlgï ¸À¥ÉèöÊ EgÀ°®è   ªÀÄ£É PÀnÖ MAzÀÄ ªÀµÀð ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¤ÃgÀÄ ZÉ£ÁßV §AvÀÄ.  EzÀÝQÌzÀÝ ºÁUÉ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï ¤ÃgÀÄ SÁ°.  DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ mÁåAPÀgï ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¥ïUÉ ºÉÆqɹ JµÀÄÖ PÀµÀÖ ©r ¸Àgï ºÉüÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ.  FUÀ £ÉÆÃr ªÀÄ£É ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¤ÃgÉ®è ¦ü®Ögï ªÀiÁr ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ EAUÀÄUÀÄAr PÀnÖ ¨sÀƫĬÄAzÀ 7 Cr PɼÀUÉ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ï PÉùAUï ¥ÉÊ¥ïUÉ vÀÆvÀ ªÀiÁr ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ªÀÄ¼É ¤Ãgɮ蠩lÖgÀÄ.  CªÀwÛ¤AzÀ EªÀwÛ£À ªÀgÉUÀÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ ¸Àgï, §mÉÖ vÉƼÉzÀgÉ ¸ÉÆÃ¥ï £ÉÆgÉ JµÀÄë §gÀÄvÉÛ CAwÃgÁ! ”

  1. “AiÉÄà §£Éæà AiÀiÁvÀPÉÌ £ÁaPÀÆwÛÃgÉ F CuÁÚgÀÄ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ §A¢gÀ°¯Áé CªÉæAiÀiÁ’. (¸ÁPÀªÀÄä, ºÀ¼ÉPÀÄgÀħgÀPÀÄAmÉ zÉêÀ£ÀºÀ½î vÁ®ÆPÀÄ) ‘ºÀÆA£ÀªÀÄä £ÁªÉÃ! EzÉãÉãÉÆà ªÀiÁr¹â÷Ö¢ÝÃgÁ? EzÀÄ K£ÉãÀÄ CAvÀ £ÀªÀÄUÉ ¸Àà®à ºÉýÛÃgÁ?”
“£ÉÆÃr ¸Á ¤«ÄäAzÉ ¤AvÀªÀæ®è ¸ÁºÉçgÀÄ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ mÁåAQà PÀnìzÀÄæ. £ÀªÀÄä£Éà ²Ãmï ªÉÄÃ¯É (house built under Navagrama Rajiv Gandhi Rural Housing Scheme) ©zÀÝ ªÀÄ¼É ¤ÃgÉ®è F CzsÀð PÀlÄÖ ªÀiÁrgÉÆà ¥Áè¹ÖPïzÉÆuÁUÉ §AzÀÄ F ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁQgÉÆà eÁ¯ÁæUÉ ©zÀÄÝ mÁåAQ ¸ÉÃgÀÄvÉÛ. F PɼÀVgÉÆà £À°èð ¤ÃgÀÄ »rPÉÆwë. MAzÉÆAzÀÄ    ªÀÄ£ÉUÀÆ ªÀiÁr¸ÁåªÀgÉ”.
“EzÉãÀªÀÄä £À°èUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ©nÖ¢ÝÃgÁ? ”


“E£ÉßÃ£ï ¸Á £ÀªÀÄä LPÀÄîUÀ¼É®è ¤ÃgÀÄ ¯ÉêÀr ªÀiÁqÁÛªÉ ¸Ágï, ¢l ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAzÉæ £ÀªÀÄä£ÁåUÉ EgÉÆ ¥Áè¹ÖPï ©A¢UÉ FZÉ vÉUÉzÀÄ dUï£ÁUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÁPÉ ºÉÆÃV £ÁPÀÄ wAUÀ¼ÀÄ Dwæ.  PÀÄrAiÉÆPÉ, CrUÉUÀ §mÉÖvÉƽ¯ÁPÀAvÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄ®¨sÀ Dwæ F ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ”.
“zÉêÀgÀÄ PÉÆmÁÖUÉ ªÀÄ¼É DUÀvÀÛªÀÄä ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁV®°è ©Ã¼ÉÆ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£Àß G¥ÀAiÉÆÃV¹ AiÀiÁªÀ SÁ¬Ä¯ÉãÀÆ §gÉÆî蔠(²ªÀPÀĪÀiÁgï)
“¤ÃªÉüÉÆÃzÀÄ ¢l ¸Ágï, ¤Ãj®èzÀ ªÀÄ£É ºÀ°è®èzÀ ¨Á¬ÄzÀÝAUÉ ¸Ágï, PÀÄrAiÉÆÃPÉÌ ¤Ãj¯ÁèAvÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉtÄÚ PÉÆqÀ¯ÁèAvÀ PÉÆAPÀÄ DqïwzÀÄæ FUÀ £ÉÆÃr......... ”

  1. “K£ï ªÀiÁgÁAiÉÄæ, zsÀƼÉÆà zsÀƼÀÄ, JgÀqÀÄ UÀAmÉ DAiÀÄÄÛ ©eÁ¥ÀÄgÀ ©lÄÖ, E£ÀÆß ºÉÆÃUÁÛ£Éà E¢Ýë ©¹®Ä, ¨ÁAiÀiÁjPÉ”. (²ªÀPÀĪÀiÁgï, ªÀÄ°Ó, ¤«Äðw PÉÃAzÀæ)
“§¤ßAiÀĪÀÄä §¤ß ¤ªÀÄävÁªÀ ªÀiÁvÁqÀ£Á CAvÁ£Éà §A¢é”.

“£ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀ¹ £ÁaPÉ ¸Ágï, gÉÆnÖ §qïPÉÆAqÀÄ M¼ÁUï PÀÆAqÉÆæÃzÉÆAzÉà UÉÆvÀÄÛ” “zÀtÂzï§A¢Ã«ð, vÀtÚ£ï ¤Ãgï PÉƽî”.
ºÀtÄÚ ºÀtÄÚ ªÀÄÄzÀÄQ PÀ®Äè ºÁ¹£À dUÀ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÁ¥É ºÁ¹, ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EzÀÝ £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ »rzÀÄ PÉÆlÄÖ (zÉêÀªÀÄä, CvÀÛgïUÁ, EAr vÁ®ÆPÀÄ, ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè).
Gj©¹®°è §AzÀ £ÁªÉ®è vÀA¥ÁzÀ ¹» ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄĸÀÄPÀÄ ºÁQzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ, PÀaÑ ºÁQzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀ ªÀÄzsÉå PÀÄAwé.
“K£ÀªÀiÁä ¤ªÀÄä ºÀ½îð £À°è ¤ÃgÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä §gÀÄvÁÛ? ” “£ÁªÀÅ EwÛaUÉ ¥ÀÄtå ªÀiÁr«æ.  ¨ÉÆgÁUÉ ¤Ãj®è¢zÀÄæ F £À¯ÁåUÉ ¤ÃgÀÄ §gÁPÉ ªÀļÉgÁAiÀÄ ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄäAvÁªÀæ zÀAiÉÄ ¸Áé«Ä”.

“NºÉÆÃ, EzÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÁ? mÁåAQ£Éà PÁt¸ÉÆ®è!”
“¸ÁºÉçÄæ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£Éà ªÀÄÄAzÉ mÁåAQ PÀnÖ¢ÝÃgÁ?  ºÉÆÃzÀ ¨Áj §AzÁUÁ ºÉý¢æ avÁæ£ÀÆ vÉÆÃj¹¢æ.  ªÀµÀð Erà ªÀÄ¼É ¤ÃgÉà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉÃUÀ UÀw CAvÁ ºÁAUÉà £ÁªÀÇ ªÀļɤÃj£À mÁåAQ J¯Áè ªÀÄ£É »AzÉ PÀnÖ ¤ÃªÀÅ PÀÆwgÉÆà dUÀ°ªÀgÉUÀÆ ¥Éʦ ºÁPÁåªÁ“.  £ÉÆÃqÁPÀÆ ZÀAzÀ Lwæ, ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃgÀUÀ¼ÀÄ §gÁÛ«æ.  F ªÀµÀð ªÀļÉgÁAiÀÄ ZÀ£ÁßV ¨Á¹ðzÀÄÝ.  ¤ªÀÄä ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ mÁåAQ G¥ÁAiÀÄAvÀÄ ¨Á¼Á ZÀ¯ÉÆ Dwæ”. “D zÁåªÀÅæ ¤ªÀÄÎ vÀuÁÚUÉ EnÖgÀ°! ºÀvÁÛgÀÄ HgÁæªÀÅæ §AzÀÄ £ÉÆÃqÉÆÌAqÀÄ ºÉÆÃUÁÛ«æ”.  1. ¸ÀĪÀtð PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄƯÉAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄ£É, UÀÄr¸À®Ä, §AUÀ¯É, ±Á¯Á PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀĪÀtð d®ªÀ£ÀÄß ºÀj¹ ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ §gÀĪÀ F £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ±ÀÄzÀÞªÁzÀ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĸÀÛ PÀ£ÁðlPÀgÀÄ ¸À«AiÀįÉAzÀÄ D²¸ÀĪÀ, §¤ß PÉÊeÉÆÃr¹ DZÀj¸ÉÆÃt “ªÀÄ¼É ¤ÃgÀ ¸ÀÄVΔ.

No comments :

Post a Comment

Mr Shivakumar has several publications and significant number of patents, which are under commercial exploitation to benefit the society. His research experience spans over several fields and areas in applied sciences. He has a "National Award" to his credit, awarded by the Union Government of India in the year 2001 for one of his innovations. He was awarded the "Citizen Extraordinary" by Rotary International in the year 2007. The First Innovation award "Ammulya 2012" for two of his patents was awarded by Government of Karnataka in addition to other state awards and recognitions.